Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.

Adunarea Generală a ARB are următoarele atribuţii:

 • analizează şi aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului Director şi programul de activitate pe anul în curs;
 • stabileşte cotizaţiile anuale ale membrilor şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul anual şi încheierea exerciţiului financiar pe anul anterior;
 • alege şi revoca membrii Consiliului Director şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
 • alege şi revocă cenzorul.
 • aprobă strategia şi obiectivele generale ale activităţii Asociaţiei;
 • dezbate şi aprobă propunerile privind modificarea Statutului Asociaţiei;
 • aprobă Regulamentul de ordine interioară şi Codul de deontologie profesională, numeşte membrii Juriului de Onoare;
 • alege Preşedintele şi membrii Consiliului Director.

Adunarea Generală se desfăşoară anual la data stabilită de Consiliul Director, şi ori de câte ori este nevoie, la cererea Consiliului Director sau la propunerea a 1/5 din numărul de membri.

Consiliul director

Consiliul Director este organul deliberativ şi decizional care se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie şi este format din reprezentanţi ai asociaţilor, aleşi dintre conducătorii instituţiilor de credit respective.

O informare cu privire la ordinea de zi a Consiliului Director, problemele discutate, hotărârile luate, este transmisă lunar tuturor membrilor Asociaţiei, împreună cu sinteza activităţii asociaţiei în luna respectivă.

Consiliul Director este format din 7 membri, având următoarea structură: un Preşedinte, un Vicepreşedinte desemnat de membrii Consiliului Director şi 5 membri.

Preşedintele Executiv participă la şedinţele Consiliului Director în calitate de invitat.

În prezent, Consiliul Director este compus din:

Bogdan Constantin Neacșu

Director General – Președinte al Comitetului de Direcție, CEC Bank

Gabriela Cristina Nistor

Director General SALT Bank

Mihaela Bitu

Director General ING Bank

Ion Stan

Prim Vicepreședinte Executiv, Alpha Bank România

Cristian Agalopol

Director Executiv Europa Centrală și de Est (DCC) CITI Bank

Mircea Busuioceanu

Vicepreședinte al Directoratului Raiffeisen Bank

Cornel Theodor Stănescu

Prim Director General Adjunct Vista Bank

Președinte de onoare

Preşedintele de onoare este numit de Adunarea Generală a Asociaţiei dintre foştii Preşedinţi ai Consiliului de Administraţie/Consiliului Director al Asociaţiei, cu activitate îndelungată în cadrul Asociaţiei.

Radu Graţian Gheţea

Conducerea executivă

Asociaţia are o Conducere executivă, asigurată de Preşedintele Executiv, dl. Florin Dănescu.

Florin Dănescu

Conducerii executive îi revin următoarele atribuţii:

 • aduce la îndeplinire deciziile Consiliului Director;
 • exercită atribuţiile Consiliului Director în intervalul dintre şedinţele acestuia şi în limita împuternicirilor acordate;
 • gestionează patrimoniul Asociaţiei;
 • răspunde de administrarea materială şi financiară a Asociaţiei, corespondenţă, relaţii cu publicul şi media, securitatea documentelor şi realizează lucrările specifice activităţii de secretariat.

Consiliul Director poate da mandat Preşedintelui Executiv să reprezinte Asociaţia în faţa unor organisme interne şi internaţionale.

Cenzorul

Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei, care verifică modul în care este gestionat patrimoniul Asociaţiei şi îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în materie, Statut sau stabilite de Adunarea Generală. Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, având următoarele atribuţii:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.