Comisia de asigurări dezbate problemele legate de operațiunile specifice distribuției de asigurări, precum și reglementările interne și internaționale în domeniu.

Comisia Juridică analizează și soluționează problemele de natură juridică ce preocupă comunitatea bancară, cadrul legislativ și normativ, aducându-și de asemenea contribuția la alinierea legislației bancare naționale la Directivele europene în materie.

Comisia pentru decontări și operațiuni în lei analizează problematica specifică operațiunilor de decontări în moneda națională (Transfer credit, Direct debit și instrumente de debit) și contribuie la modificarea și actualizarea reglementărilor specifice, inclusiv în procese de auto-reglementare.

Comisia de afaceri documentare se ocupă de problematica decontărilor internaționale.

Comisia de fiscalitate analizează problemele de fiscalitate cu impact direct asupra rezultatelor financiare ale instituțiilor de credit și inițiază propuneri de  modificare și completare a legislației fiscale.

Comisia de creditare dezbate problemele specifice cu care se confruntă acest sector de activitate și contribuie la perfectarea reglementărilor pe segmentul creditării și segmentul de activitate colateral acestuia.

Comisia de recuperare credite neperformante dezbate problemele specifice cu care se confruntă acest sector de activitate și contribuie la perfectarea reglementărilor pe segmentul recuperării creanțelor bancare.

Comisia de conformitate are ca obiectiv consolidarea funcției de conformitate, de adaptare sistematică a normelor interne la reglementările în domeniu, precum și continuarea consultării cu autoritățile de reglementare, supraveghere și control.

Comisia de contabilitate are ca obiectiv principal pregătirea sistemului bancar pentru aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și se ocupă de adaptarea și completarea legislației în domeniul contabilității în conformitate cu legislația europeană.

Comisia de carduri analizează cadrul de reglementare și problemele practice ale activității curente în domeniul operațiunilor cu carduri, urmărește armonizarea cu standardele europene a activității de carduri și este permanent preocupată de identificarea unor soluții comune pentru prevenirea și reducerea fenomenului de fraudă în operațiunile cu carduri, în contextul creșterii continue a acestuia.

Comisia SEPA este un organism consultativ înființat la nivelul ARB pentru implementarea zonei unice de plăți în euro – Single Euro Payments Area SEPA – proiect derulat de industria europeană a plăților în scopul armonizării și restructurării piețelor de plăți naționale,  prin implementarea unor noi standarde tehnice și a unor reguli comune de procesare a plăților.

Comisia de numerar analizează și soluționează problemele care țin de operațiunile cu numerar în relația cu Banca Națională a României și alte instituții de credit.

Comisia de securitate IT&C are ca obiective identificarea unor soluții comune pentru problemele de securitate a sistemelor informatice și de comunicații care apar în activitatea curentă a instituțiilor de credit și definirea unor practici comune la nivelul sistemului bancar pentru prevenirea și rezolvarea acestor probleme.

Grupul utilizatorilor SWIFT analizează problemele tehnice și operaționale ale comunității SWIFT, monitorizează stadiul proiectelor derulate de comunitatea SWIFT și organizează periodic sesiuni de pregătire profesională, cu participarea experților SWIFT.

Comisia de securitate bancară are ca preocupări securitatea instituțiilor de credit, întrunirile membrilor săi constituind un permanent schimb de experiență pe linia protecției băncilor, a organizării unor cursuri de specializare pentru responsabilii cu securitatea în băncile comerciale.

Comisia anti-fraudă are ca obiectiv principal stabilirea de politici și practici comune în domeniul prevenirii și al combaterii fraudelor bancare pentru  minimizarea impactului acestora asupra băncilor.

Comisia de comunicare propune acțiuni sub egida ARB care prezintă activitatea comunității bancare și urmăresc consolidarea imaginii și reputației sistemului bancar românesc, promovarea unor proiecte de interes sectorial sau chiar național și educarea financiar-bancară a clienților.

Comisia de resurse umane propune actualizarea ocupațiilor specifice din nomenclatorul COR și colaborează la elaborarea standardelor ocupaționale, analizând problemele aferente activităților de școlarizare și perfecționare a forței de muncă.

Comisia de credit ipotecar contribuie la alinierea legislației bancare naționale la Directivele europene în materie și soluționează problemele specifice domeniului, inclusiv prin participarea directă și nemijlocită la activitatea comisiilor de specialitate ale Federației Ipotecare Europene.

Comisia de audit intern dezbate problemele cu care se confruntă băncile în materia auditului intern, aspectele legate de reglementările interne și internaționale în domeniu, oportunitățile de școlarizare și de certificare a funcției de auditor intern.

Comisia de risc s-a constituit pentru a aborda subiecte legate de gestiunea tuturor tipurilor de risc din cadrul activității bancare și a eventualelor vulnerabilități ale sistemului financiar. Aceasta Comisie a preluat și problematica fostei Comisii Basel III.

Comisia SIRBNR a avut o contribuție activă în faza de analiză a sistemului de raportare către BNR, prin propuneri referitoare la eliminarea redundanțelor și necorelărilor întâlnite în vechiul sistem, precum și propuneri și observații privind fișele indicatorilor, fișele de metadate și fișele raportărilor pentru noul sistem.

Comisia piețe de capital și trezorerie dezbate problemele legate de operațiunile specifice acestei piețe, precum și reglementările interne și internaționale în domeniu.

Comisia pentru fonduri europene își propune ca prin valorificarea experienței dobândite până în prezent în managementul proiectelor, să asigure comunicarea eficientă cu autoritățile  implicate în gestionarea operațională a programelor cu fonduri UE.

Află mai multe